Estatuts

ESTATUTS

 ARTICLE 1.- Amb el nom de “Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes d’Andorra” es constitueix una associació a l’empara de l’article 17 de la Constitució i dels Decrets del M.I. Consell General d’11 de juny de 1950 i de 28 de juny de 1968 sobre associacions culturals, esportives o artístiques. L'”Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes d’Andorra” tindrà personalitat jurídica pròpia i plena autonomia patrimonial per al compliment dels seus fins.

 ARTICLE 2.- L’àmbit de l’associació és tot el territori del Principat d’Andorra. La seva durada és indefinida.

 ARTICLE 3.- El domicili de l’associació es fixa a Andorra la Vella, Avinguda Príncep Benlloch, 30, 3r, i podrà traslladar-se a qualsevol altre lloc dins del Principat per decisió de la Junta Directiva.

 ARTICLE 4.- Per tal d’ingressar com a membre a l’associació, caldrà reunir els requisits següents:

– Estar en possessió d’un títol de bibliotecari, arxiver o documentalista, lliurat per una universitat o escola especialitzada en biblioteconomia, o portar més de sis mesos treballant en una biblioteca o arxiu o centre de documentació, o haver-hi treballat durant igual termini.

– Ésser de nacionalitat andorrana o residir al Principat.

– Sol·licitar l’admissió com a membre a la Junta Directiva, i comprometre’s a abonar la quota d’admissió i les anuals que corresponguin, i a sotmetre’s als presents estatuts.

 ARTICLE 5.- Les finalitats de l’associació són les següents:

 Fomentar la relació social i humana entre les persones que treballin a les biblioteques, arxius i centres de documentació.

 1. Representar i defensar els interessos generals dels professionals associats.
 2. Facilitar l’intercanvi d’experiències entre els seus membres en el camp de la biblioteconomia i l’arxivística, i l’ampliació dels seus coneixements i preparació, tant de caràcter generals com en els de les respectives especialitats professionals.
 3. Dur a terme tot allò que pugui contribuir al progrés, a l’enaltiment i a la cooperació en el camp de les tècniques de la seva especialitat.
 4. Millorar els serveis de les biblioteques, arxius i centres de documentació mitjançant estudis d’investigació, informació de noves tècniques, relacions amb entitats anàlogues a l’estranger; participar en congressos, assemblees, conferències i exposicions; publicar circulars informatives i documents sobre les especialitats.
 5. Dinamitzar els centres existents amb els mitjans a l’abast de l’associació i amb els enumerats en l’apartat anterior.
 6. Promoure les activitats de tipus cultural i recreatiu.

 ARTICLE 6.- Els òrgans de l’associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

 ARTICLE 7.- L’assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació. Es composta per tots els membres, i les seves decisions vinculen tots els associats.

 L’Assemblea General es reuneix ordinàriament una vegada a l’any, durant els tres primers mesos, per examinar i aprovar, si escau, l’estat de comptes i el pressupost que necessàriament haurà de sotmetre-li la Junta Directiva, i per renovar els càrrecs d’aquesta, quan correspongui. Es reunirà en Sessió Extraordinària, sempre que sigui convocada pel President a proposta de la Junta Directiva o per sol·licitud escrita d’una cinquena part dels socis, com a mínim. En qualsevol dels casos, els socis seran convocats per escrit, que els serà adreçat amb quinze dies d’antel·lació, com a mínim, a la data en què hagi de celebrar-se. A l’escrit de la convocatòria hi constarà necessàriament el lloc, dia i hora de la reunió, en primera i segona convocatòria, i l’ordre del dia dels assumptes que hagin de tractar-se.

 Per tal que l’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, quedi vàlidament constituïda en primera convocatòria, serà necessària l’assistència, presents o representats, de la meitat més un dels associats. En cas de no existir quòrum, l’Assemblea General es podrà reunir vàlidament en segona convocatòria mitja hora després. L’assemblea ordinària quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre d’assistents, però per a la vàlida constitució de l’Assemblea Extraordinària caldrà l’assistència d’una tercera part dels associats, com a mínim.

 Els membres que no puguin assistir a les Assemblees podran delegar el seu vot en un altre associat. La delegació es farà necessàriament per escrit, i tindrà caràcter especial per a cada Assemblea.

 ARTICLE 8.- Els acords de l’Assemblea General són adoptats per mitjà de votació i per majoria simple dels assistents. Cada associat té dret a un vot.

 Els acords adoptats per l’Assemblea General són vinculants per a tots els associats, inclosos els dissidents i absents. La Junta Directiva és responsable davant de l’Assemblea General d’executar els acords que s’hi hagin pres.

 De cada sessió se n’aixecarà la corresponent acta, que serà signada pel President, o qui el substitueixi, i pel secretari. Les actes esmentaran, al menys, els membres presents, els temes que s’han tractat i els acords que s’han adoptat.

 ARTICLE 9.- Correspon a l’Assemblea General Ordinària:

 a) L’elecció i renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.

b) L’aprovació de la Memòria anual, si n’hi ha, i dels estats de comptes de l’exercici anterior.

c) L’aprovació del Pressupost.

d) La fixació de les quotes d’admissió i ordinàries anuals.

e) Controlar la recta actuació dels membres de la Junta Directiva pel que fa a l’execució del seu càrrec.

f) Vetllar pel compliment de les finalitats dels objectius de l’associació.

g) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que li sigui sotmesa per la Junta Directiva i que no estigui reservada a l’Assemblea General Extraordinària.

 L’Assemblea General Extraordinària té competència exclusiva per decidir sobre la modificació dels presents estatuts, la sol·licitud de préstecs o crèdits, i la dissolució de l’associació. Pot prendre també vàlidament acords sobre els temes esmentats a les lletres d), e), f) i g) de l’apartat anterior.

 ARTICLE 10.- La Junta Directiva està composta per un president, un vice-president, un tresorer, un secretari i fins a quatre vocals.

 El President convoca i presideix les sessions, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva, representa oficialment l’entitat, conforma i autoritza els documents necessaris, així com les ordres de pagament. En els casos d’absència, malaltia o impediment, és substituït pel vice-president.

 El Vice-president té les mateixes atribucions que el President quan el substitueixi.

 El Secretari redacta i signa juntament amb el president les actes de les reunions; porta el Registre dels socis, on hi consta el nom, cognoms, lloc de treball i domicili. És el responsable de les actes, dels llibres de l’associació i dels fitxers, segells i altres. Pot realitzar, així mateix, totes aquelles gestions que li siguin encomanades pel President i per la Junta Directiva. Quan el secretari estigui indisponible serà substituït pel vocal més jove de la Junta Directiva.

 El Tresorer té al seu càrrec els fons de l’entitat, n’és el responsable, i ha de retre comptes a la Junta Directiva, prepara l’estat de comptes i el projecte de pressupost anual. Dona comptes a l’Assemblea General de la marxa econòmica de l’associació.

 Cada un dels vocals du a terme les missions específiques que la Junta li encomani.

 ARTICLE 11.- La Junta Directiva té com atribucions la realització i la gestió de totes aquelles actuacions que duguin al compliment dels objectius de l’associació; també ha de portar a la pràctica les resolucions estatutàries de l’Assemblea General i els seus propis acords, essent responsable de les seves atribucions i de la confiança que li ha estat donada per l’Assemblea General.

 ARTICLE 12.- La Junta Directiva es reuneix periòdicament, i sempre que la convoqui el President o que ho sol·licitin per escrit tres dels seus membres. Els acords de la Junta Directiva són presos per majoria de vots i, en cas d’empat, decideix el vot del President.

 ARTICLE 13.- Els càrrecs de la Junta Directiva es renoven cada dos anys, per meitats alternes, en Assemblea General Ordinària, mitjançant votació per a cada un dels càrrecs.

 En cas que algun dels membres de la Junta cessés durant el seu mandat, la pròpia Junta nomenarà interinament un dels socis que consideri adient per substituir l’absent fins a la celebració de la següent Assemblea General Ordinària, que nomenarà definitivament el càrrec. El mandat d’aquest finirà en el moment que hagués correspost a aquell al qual substitueix.

 Són elegibles tots els membres que tinguin més d’un any d’antiguitat en l’Associació i que es trobin al corrent de pagament de les quotes.

 ARTICLE 14.- Són drets dels socis:

 1. Prendre part amb vot i veu a les Assemblees Generals en llurs debats.
 2. Elegir i ésser membres dels òrgans de Govern de l’Associació.
 3. Exposar per escrit a la Junta Directiva totes aquelles queixes i tots aquells suggeriments que creguin necessaris per a la bona marxa de l’associació.
 4. Sol·licitar informació sobre la marxa de l’associació.
 5. Exigir de la Junta Directiva la contestació de tots aquells escrits que li adrecin.
 6. Tenir dret preferent a participar en els centres o activitats que promogui o desenvolupi l’associació.

 Són deures dels socis:

 Complir els acords de l’Assemblea General aprovats per majoria.

 1. Contribuir a les despeses de l’associació mitjançant el pagament de les quotes que es fixin.
 2. Cooperar personalment i activa en el desenvolupament de les activitats de l’associació, col·laborant a augmentar el seu prestigi i al compliment dels seus fins.
 3. Assistir a les sessions de les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries.
 4. Qualsevol altre imposat per aquest estatut o per la legislació vigent.

 ARTICLE 15.- La condició de soci es perd:

 a) Per baixa voluntària

b)  Per manca de pagament d’una anualitat

c)  Per baixa forçosa, per incompliment dels deures estatutaris o dels acords dels òrgans de l’associació, previ expedient i escoltat l’interessat

 ARTICLE 16.- Els fons de l’Associació es constituiran amb els ingressos següents:

 a) La quota d’entrada dels socis

b) Les quotes anuals

c)  Els donatius i llegats que facin terceres persones o els mateixos membres de l’Associació

d) Les subvencions d’entitats i organismes oficials

e) Qualsevol altre que acordi la Junta Directiva

 ARTICLE 17.- L’associació es dissoldrà:

 a) Per disposició legal

b) Per acord de les tres quartes parts dels components de l’Assemblea General Extraordinària, expressament convocada per a tal finalitat.

 Dissolta l’Associació, els béns que n’hagin quedat un cop feta la liquidació de tots els deutes, hauran d’ésser donats a una institució benèfica o cultural sense ànim de lucre del Principat d’Andorra.

 Els socis no són, en cap cas, responsables, a títol personal dels deutes i obligacions contrets per l’associació.

Anuncis
%d bloggers like this: